Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester (KOM(2001) 109 endelig udg. — 2000/0139(COD)) (EØS-relevant tekst)