Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Galileo (KOM(2000) 750 - C5-0110/2001 - 2001/2059(COS))