ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2726/00 υποβολή: Christopher Huhne (ELDR) προς την Επιτροπή. Θεριστικές ‐ αλωνιστικές μηχανές.