ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1243/00 υποβολή: Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Μειοδοτικός διαγωνισμός του Δήμου της Messina για την κατασκευή τροχιοδρομικής γραμμής χρηματοδοτούμενης με κοινοτικούς πόρους.