Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 muuttamisesta" (KOM(2002) 139 lopullinen – 2002/0066 CNS)