Sag C-395/02: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 4. november 2002 af Rechtbank van Eerste Aanleg, Antwerpen, i sagen NV Transport Service mod 1. den belgiske stat og 2. BVBA Bea Cars