Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1272 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/979 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)