Делегиран регламент (ЕС) 2020/1272 на Комисията от 4 юни 2020 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления (текст от значение за ЕИП)