Domstolens dom (Femte Afdeling) af 23. oktober 2003 i de forenede sager C-4/02 og C-5/02, Hilde Schönheit mod Stadt Frankfurt am Main (sag C-4/02), og Silvia Becker mod Land Hessen (sag C-5/02) (anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) ("Socialpolitik — mandlige og kvindelige arbejdstagere — lige løn — anvendeligheden af EF-traktatens artikel 119 (EF-traktatens artikel 117-120 er blevet erstattet af artikel 136 EF-143 EF), af artikel 141, stk. 1 og 2, EF og af direktiv 86/378/EØF eller af direktiv 79/7/EØF — begrebet løn — pensionsordning for tjenestemænd — beregning af alderspension for tjenestemænd på deltid — forskellig behandling i forhold til arbejdstagere på fuld tid — indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn — betingelser for at forskelsbehandlingen eventuelt kan begrundes i hensyn, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn — protokol ad EF-traktatens artikel 119 (nu protokol ad artikel 141 EF) — tidsmæssige virkninger")