Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година