Förslag till rådets beslut om anslutning på Europeiska gemenskapens vägnar till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (KOM(2002) 44 slutlig - 2002/0035(CNS)) (Text av betydelse för EES)$