Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: Frem mod en strategi til at beskytte og bevare havmiljøet (KOM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI))