Domstolens dom af 26. februar 2002 i sag C-32/00 P, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH m.fl. ("Appel — veterinærlægemidler — delvis annullation af forordning (EF) nr. 1312/96, i det omfang forordningen ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af clenbuterol hydrochlorid desuden angiver de terapeutiske indikationer, som er tilladt for dette stof — Kommissionens mulighed for ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler at tage hensyn til direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer")