2001/700/EF: Kommissionens beslutning af 17. september 2001 om ændring af beslutning 94/278/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af en række produkter omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF for så vidt angår indførsel af honning (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 2666)