Υπόθεση C-383/99 P: Αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1999 από την εταιρία The Procter & Gamble Company κατά της αποφάσεως που εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 1999 το δεύτερο τμήμα του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Τ-163/98, The Procter & Gamble Company κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα)