Sag C-383/99 P: Appel iværksat den 8. oktober 1999 af The Procter & Gamble Company til prøvelse af dom afsagt den 8. juli 1999 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-163/98, The Procter & Gamble Company mod Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller)