SKRIFTLIG FRÅGA P-0274/01 från Jillian Evans (Verts/ALE) till kommissionen. Förenade kungarikets folkräkning i Wales.