Κρατική ενίσχυση — Αυστρία — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, σχετικά με το μέτρο αναγράφεται C 33/03 (ex NN 34/03) — Αυστρία, έκπτωση του φόρου κατανάλωσης ενέργειας 2002