Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29)