2003/520/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων