Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.1832 — Ahold/ICA Förbundet/Canica) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)