2002/587/EY: Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta