2002/587/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για την αναθεώρηση του κοινού εγχειριδίου