Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens ellevte årsberetning om strukturfondene (1999) (KOM(2000) 698 - C5-0108/2001 - 2001/2057(COS))