Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 30. marts 2000 i sag C-236/98, Jämställdhetsombudsmannen mod Örebro läns landsting (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbetsdomstolen) ("Socialpolitik — mandlige og kvindelige arbejdstagere — lige løn for arbejde af samme værdi — EF-traktatens artikel 119 (EF-traktatens artikel 117-120 er erstattet af artikel 136 EF — 143 EF) — direktiv 75/117/EØF — sammenligning mellem lønnen for en jordemor og for en klinikingeniør — hensyntagen til et tillæg og en arbejdstidsnedsættelse for ubekvemme arbejdstider")