Mål T-168/17: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb mot kommissionen (Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Handlingar som rör det administrativa förfarandet angående ett påstått statligt stöd som de österrikiska myndigheterna beviljat innehavare av ett tillstånd enligt lagen om hasardspel – Tillgång nekas – Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner – Övervägande allmänintresse – Motiveringsskyldighet – Invändning om rättsstridighet)