Υποθέσεις T-641/16 RENV και T-137/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 — Kakol κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Προκήρυξη διαγωνισμού — Γενικός διαγωνισμός — Μη αποδοχή υποψηφίου στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολογήσεως — Μη αναγνώριση πτυχίων ή διπλωμάτων — Αποδοχή σε προηγούμενο διαγωνισμό — Παρεμφερείς προϋποθέσεις διαγωνισμών — Κανόνας περί αντιστοιχίας μεταξύ δικογράφου της προσφυγής και διοικητικής ενστάσεως — Δεδικασμένο — Μη τήρηση της προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας — Βλαπτική πράξη υπό την έννοια του άρθρου 91 του ΚΥΚ — Αρμοδιότητα του εκδότη της πράξεως — Αγωγή αποζημιώσεως)