ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3456/03 υποβολή: Adriana Poli Bortone (UEN) προς την Επιτροπή. Συγχρηματοδότηση των ΜΚΟ.