Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.2478 — IBM Italia/Business Solutions/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)