Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/2112 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των αποφάσεων 93/455/ΕΟΚ, 1999/246/ΕΚ και 2007/24/ΕΚ σχετικά με την έγκριση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, της κλασικής πανώλους των χοίρων, της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλους των πτηνών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9307] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)