Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for korn" (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0008 (CNS))