Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 10 juli 2001 i mål C-86/00 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Heidelberg): HSB-Wohnbau GmbH ("Begäran om förhandsavgörande — Inskrivning i handelsregistret av att ett bolag flyttat sitt säte — Domstolen saknar behörighet")