Komission asetus (EY) N:o 1947/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta