Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών