Решение (ЕС) 2020/1705 на Съвета от 23 октомври 2020 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Протокол към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (спогодбата Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси