Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab#AFSNIT II - Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling#KAPITEL 10 - FORBINDELSERNE UDADTIL#Artikel 105