Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1316, 21. september 2020 millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all) (EMPs kohaldatav tekst)