2008/698/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2008 o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 4211) (Text s významem pro EHP)