Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vaheline Oeping, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil