TITJUR Jänsch/Komisia Návrhy generálneho advokáta - Mayras - 29. septembra 1977. # Heinz Günther Jänsch proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 5-76.