Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2161 z 18. decembra 2020, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/915 na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých hliníkových fólií vo zvitkoch odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu