Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-515/13 RENV και T-719/13 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 — Ισπανία κ.λπ. κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις – Ενίσχυση χορηγηθείσα από τις ισπανικές αρχές προς ορισμένους ομίλους οικονομικού σκοπού (ΟΟΣ) και τους επενδυτές τους – Φορολογικό καθεστώς ορισμένων συμφωνιών χρηματοδοτικής μισθώσεως για την αγορά πλοίων (ισπανικό φορολογικό καθεστώς χρηματοδοτικής μισθώσεως) – Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται εν μέρει ασύμβατη με την εσωτερική αγορά και διατάσσεται η μερική ανάκτησή της – Επιλεκτικός χαρακτήρας – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Ανάκτηση της ενισχύσεως – Ίση μεταχείριση – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Ασφάλεια δικαίου]