Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de30 mai 1984. # BV Verwerkings Industrie Vreeland împotriva Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Țările de Jos. # Cauza 38/83. TITJUR Verwerkings Industrie Vreeland