Smernica Komisie 2008/39/ES zo 6. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (Text s významom pre EHP)