2008 m. kovo 6 d. Komisijos direktyva 2008/39/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (Tekstas svarbus EEE)