Директива 2008/39/ЕО на Комисията от 6 март 2008 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (Текст от значение за ЕИП)