Υπόθεση T-305/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 — Airdata κατά Επιτροπής