Υπόθεση T-692/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 — CJ κατά ECDC (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Σύμβαση ορισμένου χρόνου — Άρθρο 47, στοιχείο β', του ΚΛΠ — Ακύρωση αποφάσεως πρόωρης καταγγελίας — Άρθρο 266 ΣΛΕΕ — Εκτέλεση αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Έκδοση νέας αποφάσεως πρόωρης καταγγελίας της συμβάσεως — Αναδρομική ισχύς)