ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА ЗА 2020 (изготвен в съответствие с член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз)