Nariadenie Komisie (EÚ) č. 969/2014 z  12. septembra 2014 , ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie askorbanu vápenatého (E 302) a alginátu sodného (E 401) v prípade určitého nespracovaného ovocia a zeleniny Text s významom pre EHP